این جدیدترین و پیشرفته ترین روش برای جلوگیری از تقلب در جلسه امتحان میباشد….مدرن ترین شیوه جلوگیری از تقلب