دستورهای دینی برای خوابی آرام و خوشایند


خواب خوشایند


دستور برای دیدن خوابهای خوشایند:
 اهل سلوک گویند: به وقت خواب لازم است انسان مراقبتهای لازم را در مورد خود به کار گیرد، تا محبت های بزرگی که در همین خواب برای انبیاء و اولیاء حاصل می شده است، به او عنایت شود.این دستورات عبارتند از:
 1- روی به قبله و روی دل به قبله
  2- خواندن بسم الله الرحمن الرحیم قبل از خواب
 3- خواندن آیه مبارکه 110 از سوره مبارکه کهف (قل انما ...)
 4- خواندن آیه مبارکه 285 از سوره مبارکه بقره (آمن الرسول...)
 5- خواندن تسبیح حضرت زهرا (س) قبل از خواب
 6- خواندن «آیه الکرسی»
 7- خواندن سوره مبارکه قل هو الله احد به مقدار سه یا یازده مرتبه
 8- خواندن آیه مبارکه 147 از سوره مبارکه نساء (یفعل الله...) سه مرتبه
 9- خواندن آیه مبارکه 18 از سوره مبارکه آل عمران (شهد الله...)
 10- ذکر استغفار قبل از خواب
 
منبع : هفت پیام