قبر مرا نیم متر کمتر عمیق کنید تا پنجاه سانت به خدا نزدیکتر باشم
.
بعد از مرگم، انگشت های مرا به رایگان در اختیار اداره انگشت نگاری قرار دهید
.
به پزشک قانونی بگویید روح مرا کالبد شکافی کند، من به آن مشکوکم …
.
ورثه حق دارند با طلبکاران من کتک کاری کنند
.
عبور هرگونه کابل برق، تلفن، لوله آب یا گاز از داخل گور اینجانب اکیدا ممنوع است
.
بر قبر من پنجره بگذارید تا هنگام دلتنگی، گورستان را تماشا کنم
.
کارت شناساییم با دو قطعه عکس مرا لای کفنم بگذارید، شاید آنجا هم نیاز باشد
.
مواظب باشید به تابوت من آگهی تبلیغاتی نچسبانند
.
روی تابوت و کفن من بنویسید: این عاقبت کسی است که زگهواره تا گور دانش بجست
.
دوست ندارم مردم قبرم را لگدمال کنند. در چمنزار خاکم کنید
.
کسانی که زیر تابوت مرا می گیرند، باید هم قد باشند

گواهینامه رانندگیم را به یک آدم مستحق بدهید، ثواب دارد
.
کله مرغ برای سگها یادتون نره چون گناه دارند گشنه بمونند
.
بجای عکسم روی آگهی ترحیم کارت معافیم رو بزارید
.
در مجلس ختم من گاز اشک آور پخش کنید تا همه به گریه بیفتند
.
از اینکه نمی توانم در مجلس ختم خودم حضوریابم قبلا پوزش می طلبم و خواهش میکنم پشت سرم حرف در نیارید
.
التماس میکنم کفنم را از یک پارچه مارکدار انتخاب کنید تا جلوی آدمهای که تازه به دوران رسیده کم نیاریم
.
به مرده شوی بگویید مرا با چوبک بشوید چون به صابون و پودر حساسیت دارم
.
چون تمام آرزوهایم را به گور می برم، سعی کنید قبر مرا بزرگ بسازید که جای آنها هم باشد